ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Gastenverblijf De Dinkelhoeve – Herenweg 61 te Heemstede

Mei 2023

Wij heten u van harte welkom in ons gastenverblijf en wij verzoeken u kennis te nemen van onze Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Gastenverblijf De Dinkelhoeve, Herenweg 61, 2105 MD te Heemstede

 • Gastenverblijf De Dinkelhoeve noemen we ook wel ‘(de) accommodatie’ en / of ‘de vakantiewoning’.
 • Waar u in deze voorwaarden leest ‘gast(en)’ kunt u ook lezen ‘huurder(s)’ of ‘gebruiker(s)’ 
 • Eigenaren /beheerders van Gastenverblijf De Dinkelhoeve zijn Antoon Milatz en Karen Milatz-Verduijn. De eigenaren /beheerders kunnen zich laten vervangen.
 • Waar u in deze voorwaarden “beheerder(s)” leest kunt u ook “eigena(a)r(en) lezen.
 • Betaling van de reservering geldt als reserveringsbevestiging, en hierna worden de Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Gasten van Gastenverblijf De Dinkelhoeve dienen zich te houden aan deze Algemene Voorwaarden die hen bij reservering worden verstrekt. De Algemene Voorwaarden zijn tevens in te zien op de website www.dedinkelhoeve.nl.
 • Bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en, of bij ongepast gedrag, kunnen de eigenaren/ beheerders gasten met onmiddellijke ingang de toegang tot Gastenverblijf De Dinkelhoeve ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

2. Gastenverblijf

 • De accommodatie is beschreven op onze website.
 • Deze website is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s, en de actuele situatie in Gastenverblijf De Dinkelhoeve ten tijde van het bezoek door de gasten. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in verband met mogelijke allergie van gasten die na u van het gastenverblijf gebruik maken.
 • De slaapkamer van ons gastenverblijf bevindt zich op de begane grond en is toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Neem contact met ons op als u vragen heeft over de aanwezige faciliteiten en wij zullen ons best doen om uw verblijf zo comfortabel mogelijk te maken

3. Tarieven

De actuele tarieven staan beschreven op onze website.

 • De tarieven van Gastenverblijf De Dinkelhoeve zijn bindend.
 • Kamerprijzen zijn inclusief gas, water, elektriciteit, verwarming, BTW, toeristenbelasting en ontbijt.
 • De tarieven zijn exclusief de kosten van een eventuele annulerings- en/of reisverzekering en/of andere kosten.
 • Alle vermeldingen op de website van het Gastenverblijf De Dinkelhoeve worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Gastenverblijf De Dinkelhoeve is niet aan onverhoopte fouten op haar website gebonden.
 • Op de bevestiging van uw reservering staat het daarbij behorende definitieve tarief dat geldig was op de datum van bevestiging.

4. Reservering en bevestiging

 • De reservering van het Gastenverblijf De Dinkelhoeve kan uitsluitend via de website, of een externe boekingsite, aangegaan worden.

  • Er worden geen reserveringskosten in rekening gebracht. Er gelden wel annuleringsvoorwaarden en -kosten (zie onder).
  • Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
  • De persoon die bij ons heeft geregistreerd is de hoofdgast en dient minimaal 21 jaar of ouder te zijn.
  • Zonder uw contactgegevens is het onmogelijk een definitieve bevestiging te verstrekken.
  • Na bevestiging én betaling van uw reservering is deze definitief voor beide partijen.

5. Betaling

 • De reservering is definitief zodra bij reservering de huurkosten zijn ontvangen.

6. Annulering / No-Show (zonder annulering niet komen)

Indien u onverhoopt niet in staat bent om gebruik te maken van het gereserveerde gastenverblijf, dient u dit zo spoedig mogelijk bij de eigenaar(s) te melden zodat wij de vrijgevallen accommodatie aan anderen kunnen aanbieden.

Bij annulering betaalt / betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder:

 • Annulering tot twee weken voor de geboekte datum / ingangsdatum is kosteloos
 • Bij annulering tussen 14 en 8 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 50% van de overeengekomen prijs
 • Bij annulering tussen 7 en 2 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 75% van de overeengekomen prijs
 • Bij annulering tussen 2 en 0 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 100% van de overeengekomen prijs
 • No-Show: indien u zonder annulering niet op de geboekte datum / data niet aanwezig bent wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag dient de annulering per email of whatsapp te worden doorgegeven aan Gastenverblijf De Dinkelhoeve.  

 

7. Aankomst en vertrek

 • Voorafgaand aan uw verblijf ontvangt u via whatsapp of email de code van het zogeheten ‘sleutelkastje’ waarin u de sleutel van uw gereserveerde gastenverblijf aantreft. De sleutel dient bij vertrek in het gastenverblijf op tafel achter te blijven. Niet inleveren van de sleutel heeft een boete van 100 euro tot gevolg.
 • Ter legitimatie kan u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen.
 • Op de dag van aankomst is het gastenverblijf vanaf 15:00 uur beschikbaar.
 • Op de dag van vertrek dient u ons gastenverblijf uiterlijk om 11:00 uur te verlaten.
 • Alleen in overleg met de eigenaar / beheerder kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

8. Ontbijt

 • Bij aankomst treft u in de (koel)kast in uw gastenverblijf diverse ontbijtartikelen en andere lekkernijen. Dit zoveel mogelijk lokaal en/of biologisch. Mochten er allergieën en/of intoleranties zijn waar wij rekening mee dienen te houden, geef ons dit dan van tevoren door.

9. Uw verblijf

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22:00 uur en 07:00 uur, dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Houd alstublieft rekening met onze buren en andere gasten.
 • Radio’s, televisies, en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken voor anderen.
 • Alleen bij ons geregistreerde gasten mogen in ons gastenverblijf overnachten.
 • De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens uw verblijf.
 • Onze gastenverblijven zijn geschikt voor overnachting door twee personen. Dit aantal is uit te breiden tot vier, wanneer beide units worden geboekt. Verder is er op aanvraag een opklapbed beschikbaar voor één extra persoon.

10. Veiligheid en milieu

 • Gasten dienen instructies van de eigenaren/ beheerders op te volgen.
 • De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en op tijd te worden verlaten.
 • De EHBO-doos, blusmiddelen en nooduitgangen kunt u vinden bij uw aankomst.
 • Aanwezigheid van verdachte personen / activiteiten onmiddellijk melden bij de eigenaar(s) / beheerder.
 • Roken, wierook en open vuur zijn niet toegestaan vanwege de brandveiligheid.

11. Aansprakelijkheid

 • De eigenaren / beheerders kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in onze accommodatie, en kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld aan de eigenaren / beheerders en te worden vergoed.
 • Bij verlies van sleutels van gastenverblijf De Dinkelhoeve wordt bovengenoemde boete van 100 euro in rekening gebracht.
 • Gastenverblijf De Dinkelhoeve is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, en niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van het gastenverblijf.

12. Klachten, meningsverschillen

 • De gast is steeds gerechtigd zijn grieven via een klacht aan de eigenaren / beheerders voor te leggen. Deze zullen een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, op zo’n manier dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.
 • De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Bij iedere afwijking die niet is opgenomen in de Algemene Voorwaarden beslist de eigenaar.

13. Overmacht

 • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, zijn de eigenaren / beheerders gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast(en) aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden.
 • Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de eigenaren / beheerders kan worden gevergd.

14. Privacy

 • De verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens zullen door de eigenaar(s) / beheerder(s) vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Voor meer info verwijzen wij u naar de pagina privacyverklaring.

15. Slotbepaling

  • Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
  • Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.